Aquest web ha estat creat per a la societat Grup Editorial 62, S.L.U. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

Titularitat del web. El nom del domini www.escoladeprinceses.cat està registrat a favor de la societat Grup Editorial 62, S.L.U., (en endavant “Grup Editorial 62”), amb CIF B-62.179.775 i domicili social al carrer Peu de la Creu, 4, baixos, de Barcelona. Telèfon de contacte + 34 93 443 71 00. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 32.522, foli 1, full número B- 214.013.

1. Propietat intel·lectual i industrial del web. Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquest portal i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Grup Editorial 62 o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a Grup Editorial 62, que és a qui correspon l’exercici dels drets de la seva explotació. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Grup Editorial 62. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

2. Contingut del web i enllaços. Grup Editorial 62 no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a què s pugui accedir per enllaços. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el web de destí. En el cas que Grup Editorial 62 tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

3. Actualització i modificació del web. Grup Editorial 62 es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics. Grup Editorial 62 no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a Grup Editorial 62, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Grup Editorial 62 no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest web o de webs de tercers, i per tant no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts. Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d’usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards XHTML i CSS2.

5. Tractament de dades de caràcter personal de l’usuari. Sense perjudici del previst en el que s’indica en cada un dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Grup Editorial 62 que és l’efectiu titular de les dades de caràcter personal, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en aquests formularis.
Grup Editorial 62 pot incorporar les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. Grup Editorial 62 no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal Grup Editorial 62, S.L.U., Escola de Princeses, carrer Peu de la Creu, núm. 4, 08001, Barcelona, o a la de correu electrònic de Grup Editorial 62 (info@escoladeprinceses.cat). La informació rebuda per Grup Editorial 62 serà utilitzada en tot moment amb la deguda confidencialitat i secret, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. Aquests deures de confidencialitat subsistiran fins i tot un cop finalitzada la relació comercial.

S’informa als usuaris que aquest web utilitza cookies que són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari en el qual desen informació sobre la data i hora de les visites realitzades al web pels usuaris així com les dades de navegació d’aquests per Internet. Grup Editorial 62 farà servir aquestes dades per analitzar els gustos i preferències dels usuaris així com per facilitar-los un millor servei. Igualment, si l’usuari s’ha registrat al web, Grup Editorial 62 guardarà el seu nom per recordar-lo en sessions posteriors.

En el cas de que l’usuari no desitgi la instal·lació de les esmentades cookies, pot bloquejar-les en el seu navegador o esborrar-les; en qualsevol cas, l’experiència de navegació de l’usuari no es veurà afectada.

6. Política de Grup Editorial 62 per als menors. Grup Editorial 62 anima i convida els pares i tutors a acompanyar els seus fills quan naveguin per Internet i a participar en les activitats interactives que ofereixen aquests webs. Els menors d’edat hauran de demanar permís als seus pares o tutors per a registrar-se, confirmar que tenen el permís per a registrar-se i facilitar una adreça de correu electrònic dels seus pares o tutors. Un cop rebuda l’anterior informació, Grup Editorial 62 enviarà un correu electrònic als pares o tutors del menor d’edat per informar-los de la sol•licitud de registre en aquest web, i depenent de l’edat i localització també demanarà que confirmin el seu consentiment per a registrar-se.

7. Comentaris al Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres. Si participa en el Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres d’aquest web, es compromet a respectar les condicions que a continuació s’estableixen. Els usuaris o visitants seran els únics responsables del contingut dels seus missatges al Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres. Per tant, Grup Editorial 62 no es fa responsable del contingut ni de les opinions manifestades o enviades pels usuaris en el Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres. Els usuaris assumeixen la responsabilitat de les dades que subministren sota el seu nom d’usuari i utilitzen la informació obtinguda al Fòrum i/o Bloc i/o a les fixes dels llibres pel seu compte i risc. Grup Editorial 62 es reserva el dret a eliminar o a editar el contingut del Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres en qualsevol moment i per qualsevol motiu, encara que Grup Editorial 62 no té el deure de fer-ho.

Grup Editorial 62 avisa que quan es participi en un Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres, mai s’assumeixi que les persones són qui diuen ser, que saben el que diuen saber o que estan associades amb qui diuen en una sala de xat, un tauler de missatges o una altra zona amb contingut generat per usuaris. La informació obtinguda en un Fòrum i/o Bloc i/o a les fitxes dels llibres pot no ser fiable i Grup Editorial 62 no es pot responsabilitzar de la veracitat de dita informació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Gràcies